Hoeveel stappen zijn wij nog verwijderd van de totale waanzin?

Op maandag 10 april jl. publiceerde ik een privé-tweet naar aanleiding van een bericht op AD.nl waarin werd aangekondigd dat Geert Wilders nog 8 fitna-filmpjes zou gaan uitbrengen en deze via alle beschikbare media wenste te verspreiden. Deze tweet luidde als volgt: “Geert Wilders wil nog 8 fitna-filmpjes publiceren. Daarmee wordt hij een gevaar voor de nationale veiligheid. Durftevragen om maatregelen.” Daarop kwamen meer dan honderd reacties van aanhangers van dhr. Wilders bij mij binnen. In deze reacties werd ik voor rotte vis uitgemaakt en mij werd verweten een moslimvriendje te zijn. Ik werd door enkelen (uiteraard anoniem) zelfs bedreigd. En natuurlijk werden alle moslims weggezet als terroristen. Weer anderen beweerden dat alle terroristen moslims waren.

Deze reacties zijn voor mij aanleiding om een uitgebreide onderbouwing te geven voor de tweet, want degenen die reageerden beschikken blijkbaar onvoldoende over enig eigen vermogen om dit zelf te bedenken.


 • Fitna

Om maar een beetje beeld te krijgen wat de betekenis van een fitna voor een moslim is, is het essentieel om dit nader te definiëren. Wikipedia schrijft over fitna -de film van Geert Wilders- : “Fitna is een zestien minuten durende Nederlandse korte film van Geert Wilders. Wilders had moeite een omroep te vinden die de film op televisie wilde uitzenden. Hierdoor koos hij ervoor om op 27 maart 2008 de film slechts op het internet uit te brengen.[1] Amper 3 uur na de verschijning was de film reeds drie miljoen keer bekeken. De film bestaat uit compilaties over de Koran, afgewisseld met archiefbeelden.[2]” . Maar dat is alleen maar een omschrijving met betrekking tot het Wilders-project.

In de Koran wordt fitna gebruikt om het gevaar te omschrijven dat moslims terugkeren naar het veelgodendom of het heidendom. Zo is iemand die een fitna verkondigt, in de ogen van een moslim, een groter kwaad dan een moordenaar. In het algemeen staat fitna voor ‘het kwaad’. Fitna heeft voor moslims dus een beangstigende betekenis, namelijk die van afvalligheid van het geloof. Mensen die fitna prediken worden dan ook gezien als een gevaar voor het geloof, zoals ketters en atheïsten dat voor christenen zijn.

Geert Wilders heeft zich ten doel gesteld de Islam uit de Nederlandse samenleving te verwijderen, uit te bannen. Hij wil de Nederlandse samenleving vrij maken van de Islam en daarvoor eist hij van moslims dat zij hun geloof opgeven of anders het land verlaten. Als een van de middelen gebruikt Wilders fitna. En daarmee verklaart hij zichzelf expliciet tot gevaar van de Islam. Om dit stigma af te wenden, heeft Wilders bedacht de Islam te bestempelen als non-religie. Hij heeft, eenzijdig, besloten en bepaald dat de Islam geen religie/geloof is. Sterker nog, Wilders heeft de Islam een broeinest van terrorisme genoemd, een terroristische organisatie. Maar de Islam is weldegelijk een internationaal erkende religie. Na het Christendom (2.1 miljard gelovigen) is de Islam de tweede religie op aarde met zo’n 1.5 miljard gelovigen.

Door de Islam af te doen met het stigma van een terroristische organisatie, denkt Wilders een van onze grondrechten te omzeilen: de vrijheid van godsdienst is naar zijn persoonlijke overtuiging niet van toepassing. Dit biedt hem zijn rechtvaardiging te handelen en te prediken zoals hij dat doet en daarbij meent hij ook dat hij daarvoor eenzijdig gebruik mag en kan maken van een ander grondrecht, namelijk: de vrijheid van meningsuiting. En dat grondrecht mag hij, wat mij betreft, ook gebruiken, maar dan niet eenzijdig. Net als dat moslims hun recht mogen behouden op hun vrijheid van godsdienst.

Een fitna is te vergelijken met godslastering voor christenen (nota bene vastgelegd in wetgeving).


 • Geert Wilders

Geert Wilders is dus voornemens moslims aan te vallen en te beledigen in hun geloof door nog zeker 8 fitna-filmpjes op het internet te zetten. Wilders heeft het recht op vrijheid van meningsuiting, maar wanneer deze vrijheid, zoals Wilders dat tot nu toe doet, ten koste gaat van gewone mensen die een bepaalde religie aanhangen, dan gaat dat te ver. De vrijheid van godsdienst is immers ook een grondrecht en Wilders schaadt dit wetsartikel in de Nederlandse grondwet. Uiteindelijk wenst Wilders ook gebruik te maken van zijn grondrechten en het is niet toegestaan om discriminerend onderscheid te maken ten aanzien van andere inwoners van Nederland.


 • Gevaar voor de Nederlandse samenleving

In mijn tweet gaf ik mijn mening over de gevolgen van het publiceren van de fitna’s door Geert Wilders. Ik ben namelijk van mening dat Geert Wilders de veiligheid van Nederland in het geding brengt met zijn acties. Door moslims bewust te schofferen en te kwersen, ook buiten de fitna’s om, prikkelt hij de slechtwillenden onder hen tot het plegen van geweld. Tegen hem en hen die zijn gedachtengoed steunen. Buiten deze -relatief- kleine groep zijn er nog miljoenen Nederlanders (en andere inwoners van Nederland) en die lopen door de acties van Wilders gevaar. De kwaadwillende moslims, in de meeste gevallen terecht bestempeld als terroristen, maken geen onderscheid tussen de “Geertwildersaanhangers” en hen die daar niets mee te maken willen hebben. Zij lopen dus het gevaar om slachtoffer te worden van de daden van Geert Wilders. Wilders zelf wordt omringd door beveiligingsbeambten, maar de rest van Nederland niet.

En dat het juist de anderen zijn die dan slachtoffer kunnen worden is ondertussen toch al voldoende aangetoond. Het zijn doorgaans niet de beleidmakers, die de beslissingen hebben genomen om de strijd aan te gaan met IS of die mandaat hebben gegeven aan interventies -van welke aard dan ook- in oorlogsgebieden waarin het grootste gedeelte van de lokale bevolking moslim is, die het slachtoffer worden van terreristische aanslagen of andersoortige vergeldingsacties. Het zijn juist de onschuldige burgers die worden aangevallen en het slachtoffer zijn van deze aanslagen. De voorbeelden daarvan stapelen zich wekelijks op. En dan heb ik het niet alleen over de grote aanslagen, maar ook over de individuele acties waarbij slechts een enkel slachtoffer valt.

Mensen als Geert Wilders lopen ook steeds meer gevaar. Hij wordt dan wel beveiligd, maar er is maar één achterlijk mens voor nodig om hem uit de weg te ruimen. En zou zich zo’n situatie voordoen, dan zullen om hem heen -opnieuw onschuldige- slachtoffers vallen. En die kans, dat risico, wordt groter naarmate Wilders meer acties onderneemt die beledigend zijn voor anderen. Daarvoor hoeft men geen moslim te zijn en ook geen terrorist. Daarvoor hoeft men alleen nog maar medelander te zijn.


 • Ontwikkeling tot extremisme en terrorisme

Kijk, ik ben een pacifist. Ik keur elke vorm van geweld af. Ik keur ook alles af wat tot geweld aanleiding kan geven of wat bij geweld kan worden ingezet. Ik sta niet achter extremisme of radicalisering (in de huidige betekenis die daaraan wordt gegeven), laat staan achter terrorisme. En ik word bedreigd. Ik word bedreigd met geweld door hen die het gedachtengoed van Geert Wilders steunen of delen. Zij verklaren mij tot hun vijand, een vijand die dient te worden bestreden. Een vijand die dient te worden uitgeroeid, net als mijn moslimvriendjes, zoals ik door hen wordt bestempeld. De mensen die zich zo over mij uitspreken onderscheiden zich naar mijn mening niet van hen die zij bestrijden, de extremisten en terroristen. Zij onderscheiden zich niet van de moslims die zijn geradicaliseerd. Wilders zelf onderscheidt zich hier niet meer van. Net als het grootste deel van de moslims bedient hij zich van de taal, als middel om tegen de moslims in te zetten. Maar het is de groep extremisten onder zijn aanhangers die steeds een stapje dichterbij het punt komt van excessief geweld tegen moslims en mensen zoals ik. Deze groep komt steeds een stapje dichterbij het ontwikkelen van terrorisme. Van een harde, mensenschadende positie. Waarin onschuldige, godvrezende, goedgelovige volgelingen van God (Allah) worden geslachtofferd voor hun hogere doel: het uitroeien van de islam in Nederland. En dan zijn de rapen nog niet gaar.

 • De heilige oorlog, de jihad

Kwaad met kwaad vergelden. De christenen deden dat al tijdens de kruistochten en de inquisitie. Ketters werden zij genoemd, de ongelovige honden van de voorgaande eeuwen. En nog steeds worden ongelovige christenen zo genoemd. Tijdens de beeldenstorm deden christen het al onder elkaar. Toen het christendom ontstond trok men al tegen hen ten strijde. Geloof en ongeloof hebben elkaar altijd al bestreden. Bijna alle oorlogen komen daaruit voort, tot op de dag van vandaag. De jihad is, uitgaande van de multi-intepretabele teksten in de Koran, een heilige oorlog om hen die nog geen moslim zijn ervan te overtuigen dat de Islam goed voor hen is. Om hen die niet geloven te winnen voor het geloof, de Islam. Jehova’s Getuigen doen niet anders, zij trekken van deur tot deur of staan aan de ingangen van treinstations om hun geloof te prediken en nieuwe zieltjes te winnen. Ook priesters en zendelingen doen niet anders. Je krijgt geen nieuwe volgelingen door ze te doden (ook al deden die zendelingen dat aanvankelijk wel), je krijgt pas volgelingen als je hen ervan overtuigt dat jouw religie goed voor hen is en dat zij er baat bij hebben om aanhanger te worden van jouw religie.
Terrorisme en extremisme hebben fundamenteel niets met religie te maken, maar komen wel voort uit een fundamenteel gedachtengoed. Zij komen voort vanuit de extreme opvattingen en aannames. Daar waar terrorisme het overneemt, is er ook sprake van andere invloeden. Vergeet niet dat de meeste terroristen voortkomen uit de armste gebieden op aarde. Vergeet niet dat veel aanslagen gericht zijn tegen hen die leven in een omgeving waar meer welvaart heerst. En vergeet vooral niet dat verreweg de meeste slachtoffers vallen onder hen die al moslim zijn. Onder hen die niet mee wensen te doen aan deze godsdienstwaanzin, die tevreden zijn met wat zij hebben en hoe zij leven. Die de aansluiting zoeken bij de rest van de wereld door te zoeken naar mogelijkheden welke hun geloof hen hierin biedt.

En dan is het zo fout om deze mensen over een kam te scheren. Anderhalf miljard moslims worden vergeleken met de enkelingen die zijn doorgeschoten en die zijn verworden tot strijders in de naam van Allah. De strijders die zijn naam misbruiken zoals de kruisridders dat deden met de naam van God. Zij zijn de kruisridders van de 21e eeuw. De ultieme gelovigen die strijden voor de uitbreiding van hun geloof en aanhanger denken te zijn van de religie die hen met elkaar verbindt. Hoe waanzinnig het ook mag klinken, hoe Middeleeuws het ook mag zijn, hoe primief het ook mag uitpakken en hoe onwaarschijnlijk het ook mag lijken: De inquisitie is nooit gestopt, het heeft alleen steeds een andere jasje aangetrokken, maar zeker geen andere kleur gekregen. De kleur is nog steeds rood…..bloedrood.


En mensen als Wilders, Trump, Le Pen en wie al niet meer, gooien fanatiek olie op het vuur. Het vuur van het fanatisme van de terrorist, van de strijders die heilig geloven in hun overtuigingen. Dezelfde overtuigingen overigens. De overtuigingen dat hun vijanden dienen te worden uitgeroeid wanneer zij zich niet bekeren tot datgene waarin zij zelf zo heilig geloven, waarvan zij overtuigd zijn. Hun heilige overtuigingen, hun religie. Het zijn deze mensen die een gevaar vormen voor mijn samenleving, mijn wereld, mijn bestaan en voor al die andere mensen die niet mee wensen te doen aan deze waanzin. En daarom ben ik ervan overtuigd (hoor wat ik zeg, zou ik haast Wilderiaans zeggen) dat ik mijn mening hierover dien kenbaar te maken. Om mijzelf en mijn dierbaren te beschermen tegen het kwaad dat Wilders (en Trump en Le Pen) is en hetgeen wat hij daarmee zou kunnen bereiken. Of erger nog: wat er al mee is bereikt: OORLOG, waarin, zoals altijd en overal, vooral onschuldige slachtoffers vallen.

En het bizarre is dat mij nu overkomt wat de aanhang van Wilders zijn tegenstanders verwijt. Zijn aanhangers bedreigen mij met mijn leven. Het moet toch niet gekker worden. Omdat ik mijn mening geef over Wilders, omdat iemand anders zijn/haar mening geeft over zwarte piet, discriminatie (ook dat van vrouwen in het algemeen), racisme of omdat anderen zich wederzijds wensen aan te passen omdat dit hun samenleving positief beïnvloedt (kerst- en paasfeest of het delen in het suikerfeest), menen anderen mij en hen te mogen schofferen, kwetsen en bedreigen? En daarom publiceerde ik deze privé-tweet op maandag 10 april 2017, en heb ik mij niet verstopt achter een anoniem gezicht….


Copyright©oncies 2017

  Over CONCIES | mediation | relatietherapie

  Toen ik de overstap maakte van het onderwijs (MBO/HBO/Master) naar mediation, keerde ik terug naar mijn roots, mijn persoonlijke ‘zijn’, in het werk dat bij mij hoort. Ik ben een mens die mediation van nature in zich heeft en geen gebruik maakt van aangeleerde trucjes of gedragingen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook altijd wel die rol vervuld. Natuurlijk kan ook ik goed ruzie maken. En ook daarbij ben ik altijd op zoek naar een oplossing die voor de ander en mij het beste is. Tijdens mijn werk als mediator ben ik, als vanzelf, steeds vaker ook relatietherapieën gaan doen. Dat doe ik de laatste jaren zelfs meer dan mediation (gemiddeld 35 per jaar). En alle mensen, nou ja alle, laat ik zeggen: ruim 99,5% van mijn cliënten is enthousiast en 97,5% is zeer tevreden over mijn werk voor hen. En daar gaat het uiteindelijk om. Ik ben een MfN-Registermediator, was een rechtbankmediator, en werkte op basis van toevoeging (vaak op verzoek van het Juridisch Loket). Maar de baten dekten niet langer de lasten. Tja, en ook mijn brood smaakt beter met een laagje boter en beleg. Vanuit mijn psychologie- (HBO) en psychiatrie-achtergrond (werkervaring en langdurig les geven), ben ik breed inzetbaar en deskundig op het gebied van de DSM-5 (o.a. autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornissen). Bovendien heb ik post-HBO neurologie gestudeerd. Ik heb de Master Mediation afgerond en ben in de volgende werkvelden van mediation werkzaam/gespecialiseerd: > FAMILIEMEDIATOR (MfN) > ARBEIDSMEDIATOR (MfN) Kortom, u kunt mij benaderen voor de volgende mediations: - FAMILIE/SCHEIDING - ARBEIDGERELATEERDE ZAKEN - GEZONDHEIDGERELATEERDE ZAKEN - JEUGDZORG - ONDERWIJS - EXPAT Naast als mediator ben ik ook werkzaam als relatietherapeut. Als relatietherapeut help ik stellen hun relatie te herstellen of helder te krijgen hoe de toekomst van hun relatie er uit ziet. Daarbij maak ik gebruik van onder meer Transactionele Analyse, systeemtherapie, gedragstherapie en mijn deskundigheid op het gebied van de DSM-5, de anatomie/fysiologie, pathologie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Ik heb er niet voor niets jarenlang les in gegeven. Met enige regelmaat draag ik, als deskundige op het gebied van mediation en relatietherapie, bij aan radioprogramma's van BNR-nieuwsradio en (sinds 2016) RTVNH. Erg leuk om te doen. Goede voorlichting kan nooit kwaad. Nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar mijn website: www.concies.nl Mijn levensmotto: Wat niet gezegd wordt, bestaat niet.
  Dit bericht werd geplaatst in A-sociaal, Aanslag, Aanslagen, Afslachten, Agressie, Alledaags, Angst, Anti-sociaal, Bedreiging, Belangen, Bemiddeling, Bevrijding morele lasten, Bezorgdheid, Boosheid, Buitenlanders, Christendom, Communicatie, Communicatiestoornis, conflict, Criminaliteit, Discriminatie, dood, Economische motieven, Escalatie, Europees Parlement, Executies, Extremisme, Familie, Familieconflict, Familieleed, Feest, Feestdagen, Fundamentalisme, Gedragsproblemen, Geestelijk lijden, Geloofsovertuiging, Geweld, Geweldloos, Gezin, Godsdienstoorlog, Godsdienstwaan, Godsdienstwaanzin, Herstel, Homofoob, Homoseksueel, Huiselijk geweld, Huwelijk, Imigranten, Inburgering, Informatief, Inkomensafhankelijk toeslag, Inspanningsverplichting, Integratie, Integriteit, Internetgeneratie, Intimidatie, Intimiteit, Islam, Jeugdbescherming, Jeugdzorg, Jodendom, Juridisch, Kinderbelangen, Kinderen, Kwaliteit van leven, Lichamelijk lijden, lijfstraffen, maatwerk, Machtsmisbruik, Marokkaanse kwestie, Marokkanen, Martelen, Mensenhandel, ministerie, Moslim, Moslims, Nationale Gesprek, Obsessief gedrag, Onderhandelingen, Onthoofding, Ontslag, Ontspanning, Oorlog, Oorlogsgeweld, Oorlogspropaganda, overheidsbeleid, Overlast, Overlijden, Overtuigingen, Pacifisme, Participatiesamenleving, Passief geweld, Persoonlijkheidsstoornis, pesten, Pijn, Politie, politiek, Principieel onderhandelen, Propaganda, publicaties, Racisme, Radicalisering, Rechtsstaat, Reizen, Relatiebemiddeling, Relatieherstel, Relatieproblemen, Religie, Repressie, Respect, Respectloosheid, Rooms Katholieke Kerk, Rouwen, Scheidsrechter, Schrikbewind, Seks, Seksueel misbruik, Shari'a, Slavenarbeid, Sociaal lijden, Sociale media, Spraakmakend, Standpunten, Sterven, stress, Terreur, Terrorisme, Terroristen, Toekomst, Trouwen, Turken, Tweet, Twitter, Uncategorized, Verkiezingen, verlies, Verzoendag, Verzoening, Vliegtuigramp, Vluchtelingen, vluchtelingenproblematiek, Volwassenheid, Voortplanting, Vrede, Vreemdelingen, Vrijheid, Vrijheid van godsdienst, Vrijheid van meningsuiting, Vrijwilligerswerk, Vrouwenrechten, Waanzin, Waarden en normen, Wanbeleid, Wanprestatie, Wraak, zorg, Zorgplicht en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

  Geef een reactie

  Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

  WordPress.com logo

  Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

  Google photo

  Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

  Twitter-afbeelding

  Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

  Facebook foto

  Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

  Verbinden met %s