Kamerleden komen, kamerleden gaan, maar het liefst blijven ze zitten waar ze zitten, want….

….het inkomen van een kamerlid liegt er niet om. Het is dan ook geen wonder dat kamerleden zo gehecht zijn aan het pluche van de Eerste en Tweede Kamer. Uit een fractie stappen, geroyeerd worden en dan een eigen partij of politieke beweging beginnen is financieel zelfs zeer lucratief, kijk masr naar Geert Wilders en recent Henk Krol. In dit blog kunt u de volledige financiële regeling voor leden van de Tweede Kamer lezen. En daarna mag u van mij reageren, met name over het feit dat er heel veel kamerleden zijn die nauwelijks iets doen en zeer zelden acte de presence geven, oftewel überhaupt aanwezig zijn in de Tweede Kamer om u of mij te representeren/vertegenwoordigen. Want kamerleden zijn volksvertegenwoordigers en worden geacht dit dagelijks voor u en mij te doen. Zeker in deze dagen, waarin het coronabeleid door onze volksvertegenwoordigers wordt bepaald en de bevolking gebonden is aan een soort ophokplicht.

Inkomen Tweede Kamerlid

(bron Parlement.com)

Een ‘gewoon’ lid van de Tweede Kamer ontvangt per 10 april 2019 een schadeloosstelling van ruim 120 duizend euro op jaarbasis, inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. De voorzitter, ondervoorzitters en fractievoorzitters ontvangen daar bovenop, afhankelijk van hun functie of de grootte van hun fractie, een toelage. Tweede Kamerleden ontvangen verder allerlei onkostenvergoedingen.

>>Maandelijkse vergoeding<<

1. ‘Gewone’ Tweede Kamerleden

De basisvergoeding voor Tweede Kamerleden wordt ‘schadeloosstelling’ genoemd. De schadeloosstelling van ‘gewone’ Tweede Kamerleden bedraagt sinds 10 april 2019 €8047,53 bruto per maand. Daarnaast krijgen Tweede Kamerleden 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3% conform de regeling voor rijksambtenaren. In totaal komt dat neer op ruim €120.000,- per jaar.

2. Voorzitter Tweede Kamer

De voorzitter van de Tweede Kamer krijgt een hogere vergoeding dan gewone Tweede Kamerleden. De voorzitter krijgt namelijk een toelage gelijk aan 34% van de schadeloosstelling op jaarbasis, bovenop de normale vergoeding. Inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering ontvangt de voorzitter per 10 april 2019 het bedrag van ruim €161.000,- per jaar.

3. Ondervoorzitters

Ook de ondervoorzitters van de Tweede Kamer ontvangen een toelage op hun schadeloosstelling.

In het geval dat de eerste ondervoorzitter voor meer dan 30 dagen onafgebroken de functie van voorzitter zou waarnemen, zou die voor de duur van die tijd een toelage ten bedrage van de helft van de voorzitterstoelage ontvangen (de helft van 34%, dus 17%, in plaats van de reguliere toelage van 3,5%), wat neerkomt op zo’n €135.486,- per jaar.

4. Fractievoorzitters

Ook de fractievoorzitters ontvangen (voor de duur van hun voorzitterschap) een toelage op hun schadeloosstelling. Deze toelage bedraagt 1% van de schadeloosstelling plus 0,3% voor elk lid dat de fractie buiten de voorzitter telt. De toelage mag in totaal niet meer dan 11,5% van de schadeloosstelling op jaarbasis bedragen.

>> Neveninkomsten<<

Tweede Kamerleden mogen bijverdienen naast hun Kamerlidmaatschap. Zodra de neveninkomsten meer dan 14% van de schadeloosstelling bedragen, wordt de helft van het meerdere gekort op de schadeloosstelling. De korting op de schadeloosstelling mag echter niet meer dan 35% van de schadeloosstelling bedragen.

1. Reiskostenvergoedingen

Tweede Kamerleden kunnen voor hun reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer kiezen tussen:

  • – een OV-jaarkaart voor eerste-klasreizen;
  • – compensatie van de reiskosten voor woon-werkverkeer, van maximaal €0,16 per kilometer.

2. Verblijfkostenvergoeding

Tweede Kamerleden ontvangen ook een vergoeding voor reiskosten buiten het woon-werkverkeer. Deze vergoeding bedraagt €4.900,- per jaar.

Tweede Kamerleden ontvangen een verblijfkostenvergoeding die afhangt van de afstand tussen hun woonplaats en de Tweede Kamer.

3. Vergoeding voor aan ambtsuitoefening verbonden kosten

Tweede Kamerleden ontvangen een beroepskostenvergoeding van bruto €2.762,40 per jaar (per 1 januari 2019). De hoogte van deze vergoeding van de beroepskosten wordt jaarlijks door de minister van Binnenlandse Zaken aan de hand van de index materiële overheidsconsumptie van het Centraal Planbureau vastgesteld.

4. Wachtgeld

Per 1 september 2012 is de maximumduur voor de wachtgeldregeling voor politici gelijk aan de maximumduur van een ‘gewone’ werkloosheidsuitkering: drie jaar en twee maanden. De wachtgelduitkering bedraagt 80% van de schadeloosstelling in het eerste jaar. Vanaf het tweede jaar is het 70%.

Er zijn twee uitzonderingen:

  • Tweede Kamerleden die minder dan drie maanden Kamerlid zijn geweest, hebben recht op wachtgeld voor de duur van zes maanden.
  • Als een Kamerlid bij zijn vertrek 5 jaar of minder verwijderd is van de pensioengerechtigde leeftijd en in de 12 jaar daarvoor minstens 10 jaar Kamerlid is geweest, dan loopt de wachtgelduitkering door tot de pensioengerechtigde leeftijd.

De uitkering komt te vervallen zodra het ex-Kamerlid in een andere functie voldoende verdient. Inkomsten worden in mindering gebracht op de wachtgelduitkering. Oud-Kamerleden kunnen aanspraak maken op een procedure die Kamerleden helpt om een nieuwe baan te vinden. Voor de wachtgelduitkering maakt het niet uit wat de reden van het aftreden was.

5. Pensioen

Tweede Kamerleden bouwen jaarlijks een percentage van de pensioengrondslag op als pensioen, ook in de eerste vier jaar na aftreden, tenzij ze inkomen hebben naast de wachtgelduitkering (in dat geval is het percentage lager). Na 3 jaar en 2 maanden daalt het opbouwpercentage naar de helft van dit percentage.

Het nabestaandenpensioen is 5/7e deel van het ouderdomspensioen.

6. Overlijden

Bij overlijden van een Tweede Kamerlid krijgt de overlevende levenspartner (of bij afwezigheid daarvan de meerderjarige kinderen of pleegkinderen) een bedrag van drie maal de maandelijkse schadeloosstelling uitgekeerd.

>>Secundaire voorzieningen<<

Tweede Kamerleden ontvangen jaarlijks een vergoeding voor zgn. ‘secundaire voorzieningen’. Hiermee kunnen ze voorzieningen treffen voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. In 2019 bedraagt de vergoeding hiervoor € 590,00 per maand.

>>Historische ontwikkeling<<

In de negentiende eeuw werd het Tweede Kamerlidmaatschap als een nevenfunctie beschouwd. Een formeel salaris werd onnodig en onwenselijk gevonden. Nagenoeg alle Kamerleden behoorden tot de gegoede burgerij of adel en waren financieel onafhankelijk. Bovendien werd de toekenning van loon als belemmering voor de onafhankelijkheid van Kamerleden gezien. De Grondwet van 1815 bepaalde dat Kamerleden alleen een verblijfs- en reiskostenvergoeding kregen, oftewel een ‘schadeloosstelling’, van respectievelijk fl.2.500,- per jaar en fl1,50 per gereisd uur.

Gedurende de negentiende eeuw werd het aandeel burgers onder de Kamerleden steeds groter. Wat hen betreft diende de Tweede Kamer een voorbeeld van soberheid te zijn. Met de herziening van de Grondwet in 1848 werden de onkostenvergoedingen dan ook verlaagd tot een verblijfsvergoeding van fl.2.000,- en een reiskosten vergoeding van fl.0,75 per gereisd uur.

1. Slechts een onkostenvergoeding

Naarmate het Kamerlidmaatschap meer een hoofdfunctie werd, ontstond er discussie over de vraag of ook de vergoeding verhoogd zou moeten worden. De financiële vergoeding voor Kamerleden was een controversieel onderwerp en leidde regelmatig tot verhitte discussies. Veelgehoord was de stelling dat Kamerleden door instelling van een hogere vergoeding zouden verworden tot beroepspolitici, die niets anders zouden doen dan politiek bedrijven om de politiek in plaats van het behartigen van algemene belangen.

2. Verhoging en uitbreiding van de schadeloosstelling

De eerste verhoging van de financiële vergoeding voor Kamerleden vond plaats in 1917. Bij de Grondwetsherziening van dat jaar werd de schadeloosstelling verhoogd naar fl.5.000,- per jaar. Daarnaast kwam er een ruimere reiskostenvergoeding en een pensioenvoorziening. Een voorstel om een presentiegeld van fl.5,00 per bijgewoonde vergadering in te voeren werd verworpen. Het principe van in de Grondwet vastgelegde vergoedingen werd gehandhaafd. Nadien werden de bedragen incidenteel verhoogd, sinds 1938 kon dat bij gewone wet.

Na de Grondwetsherziening van 1956 werden bedragen niet meer expliciet genoemd. In plaats daarvan werd er over ‘geldelijke vergoedingen’ gesproken. De aard en hoogte van deze vergoedingen zou niet langer in de Grondwet maar per bij door de leden van de Staten-Generaal zelf vastgestelde wet bepaald worden. Daarmee werd het mogelijk om ruimere vergoedingen (ter hoogte van een volwaardig salaris) toe te kennen aan Kamerleden. Dit werd gerechtvaardigd door erop te wijzen dat het Kamerlidmaatschap ondertussen een fulltime functie geworden was.

De wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer van 1968 zorgde voor een sterke verhoging. Die wet stelde de schadeloosstelling vast op fl.40.000,- per jaar. In 1990 werd de schadeloosstelling voor Tweede Kamerleden gekoppeld aan een ambtelijke salarisschaal zoals vastgesteld in de wet bezoldiging rijksambtenaren van 1984. De huidige vergoeding voor Tweede Kamerleden geschied op basis van de wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer uit 1990. De wachtgeld- en pensioenregeling kwam tot stand in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers uit 1969. Het inkomen van een Kamerlid wordt nog steeds een ‘schadeloosstelling’ genoemd.

Een heel relaas, dat wel. Maar het laat ook zien dat er wettelijke maatregelen dienen te komen voor fractieleden die uit een fractie stappen, maar niet hun zetel opgeven. Daarnaast dienen er wettelijke maatregelen te worden getroffen voor het recht op wachtgeld (bijv. geen wachtgeld meer wanneer iemand zelf én vrijwillig een fractie of de Tweede Kamer verlaat). Het pluche van de Tweede Kamer -en eigenlijk ook dat van de Eerste Kamer- dient te worden teruggegeven aan de Volksvertegenwoordigers pur sang. Nu worden die nog -te vaak- toegekend aan -politieke- vriendjes en vriendinnetjes.

Graag hoor ik uw mening over de huidige toekenning en instandhouding van de schadeloossteling van Tweede Kamerleden.

Copyright©️oncies 2020

Concies’ Blogs is een produktie onder redactie van CONCIES mediation | relatietherapie | onderwijsdiensten.

Hulp nodig? Kijk op http://www.concies.nl of ik iets voor u kan betekenen.

Over CONCIES | mediation | relatietherapie

Toen ik de overstap maakte van het onderwijs (MBO/HBO/Master) naar mediation, keerde ik terug naar mijn innerlijke roots, mijn 'natuurlijk zijn’, naar het werk dat bij mij hoort. Ik ben een mens die mediation van nature in zich heeft en die geen gebruik maakt van aangeleerde trucjes of gedragingen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook altijd wel die rol vervuld. Natuurlijk kan ook ik goed ruzie maken. En ook daarbij ben ik altijd op zoek naar een oplossing die voor de ander en mij van belang is. Vanuit mijn psychologie- (HBO) en psychiatrie-achtergrond (werkervaring en langdurig les geven), ben ik breed inzetbaar en deskundig op het gebied van de DSM-5 (o.a. autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornissen). Ik heb de Master Mediation afgerond en ben in de volgende werkvelden van mediation werkzaam/gespecialiseerd: > FAMILIEMEDIATOR > ARBEIDSMEDIATOR Kortom, u kunt mij benaderen voor de volgende mediations: - FAMILIE/SCHEIDING - ARBEIDGERELATEERDE ZAKEN - GEZONDHEIDGERELATEERDE ZAKEN - JEUGDZORG - ONDERWIJS Naast als mediator ben ik werkzaam als relatietherapeut. Als relatietherapeut help ik stellen hun relatie te herstellen of helder te krijgen hoe de toekomst van hun relatie er uit ziet. Daarbij maak ik gebruik van onder meer Transactionele Analyse, systeemtherapie, gedragstherapie en mijn deskundigheid op het gebied van de DSM-5, de anatomie/fysiologie, pathologie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Ik heb er niet voor niets jarenlang les in gegeven. Met enige regelmaat draag ik, als deskundige op het gebied van mediation en relatietherapie, bij aan radioprogramma's van BNR-nieuwsradio en (sinds 2016) RTVNH. Erg leuk om te doen. Goede voorlichting kan nooit kwaad. Nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar mijn website: www.concies.nl
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s